شهرداری حمیدیا، آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور حفظ و نگهداری فضای سبز  تعدادی از بوستان ها را منتشر کرد.

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری حمیدیا در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور حفظ و نگهداری فضای سبز  تعدادی از بوستان های متعلق به شهرداری حمیدیا  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس

www.setadiran.ir  

 انجام خواهد شد .

۱-تاریخ انتشار تجدید مناقصه در سامانه تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۲ می باشد.

۲-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد تجدید مناقصه: ساعت ۱۳:۱۵ روز شنبه تاریخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۲

۳-آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت ۱۳:۱۵ روز سه شنبه تاریخ  ۲۰/۰۴/۱۴۰۲

۴-زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد : ساعت ۱۳:۰۰ روز چهار شنبه  تاریخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۲

۵-برآورد اولیه کار مبلغ ۲۰٫۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  می باشد.

۶-  شرایط پیمانکاران متقاضی :

۶-۱- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال .

۶-۲- دارا بودن تائیدیه صلاحیت کار(داشتن حداقل گرید ۵ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی )

۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

۸ نفرات اول، دوم، سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

۹- ارائه پاکت الف  در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری حمیدیا  نیز الزامی است .

۱۰- اطلاعات تماس شهرداری حمیدیا جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکتها :

  آدرس: یزد ،حمیدیا ، بلوار شهید دشتی، خیابان شهید نصرا… جعفری ، شهرداری حمیدیا تلفن ۳۸۲۲۲۲۸۳-۰۳۵

۱۱- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است .

 

                                                                                    شهرداری حمیدیا

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/WVeWd