• یکسال با شما سپری شد!
    مجله تصویری به اضافه اشکذر به ایستگاه نوزدهم رسید + فیلم
    مجله تصویری به اضافه اشکذر همزمان با یکسالگی خود به ایستگاه نوزدهم رسید/ در این شماره به یادآوری روزهای خاطره انگیز اشکذر پرداخته ایم.