• میزان چربی بدن و اضافه وزنتان را محاسبه کنید
    بهترین راه برای اینکه تشخیص دهیم یک فرد چاق است یا نه چیست؟ ما فقط می توانیم افراد خیلی چاق را به این شکل تشخیص دهیم. اما اگر فردی در معرض چاقی باشد چطور؟