چادر برداری | پایگاه خبری اشکذر نیوز
داستان «چادر برداری» در مجومرد ۲۰ تیر ۱۴۰۲
انتشار بمناسبت روز عفاف و حجاب

داستان «چادر برداری» در مجومرد

از اقدامات رضاشاه کشف حجاب و چادر برداری بود و مجومرد هم در آن سالهایعنی در دهه ۱۳۱۰ از این ماجرا مصون و در امان نبود. مأموران حکومتی که بیشتر پایگاه آنها در اشکذر بود گاهی به روستا می آمدند و چادر از سر زنانی که در معابر بودند می کشیدند و برای مردم بسیار سخت بود.