اشکذر خبر

مطالب با برچسب : رضا راعی؛
از آب حفاظت کنید چون زندگی ما به آن وابسته است

از آب حفاظت کنید چون زندگی ما به آن وابسته است

ااشکذر خبر؛ رضا راعی عزآبادی؛ امروزه نقش و اهمیت آب به عنوان حیاتی‌ترین عنصر در تداوم جوامع بشری بر کسی پوشیده نیست،به عبارت دیگر هیچ یک از فضاهای انسانی بدون درنظر گرفتن این مایع کمیاب و ارزشمند امکان پذیر نخواهد بود. به گونه‌ای که در ادامه زندگی متضمن وجود آب است. باافزایش روزافزون جمعیت،رشد فزاینده […]

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec