• فیلم بخش اول/
    با کاروان حسینی؛ همراه با هیات فاطمیه اشکذر
    در ویژه برنامه با کاروان حسینی؛ با خاطرات هیات فاطمیه اشکذر از زبان سیدعلی میردهقان مسئول این هئیت، همراه باشید.