• جوکار در همایش ائمه جمعه استان:
    یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی صادرات غیر نفتی است
    نماینده مردم یزد و اشکذر در همایش ائمه جمعه استان گفت:یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی صادرات غیر نفتی است.