• آيت الله ناصري:
    پليس برای تامين امنيت جامعه را با خود همراه كند
    نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه يزد گفت: براي دستيابي به امنيت پايدار، پليس بايد در انجام ماموريت ها، جامعه را نيز به مشاركت دعوت كرده و مردم را با خود همراه كند.
    آيت الله ناصري:
    بي توجهي به تربيت ديني تداركات غرب را بر سر سفره جوانان ما مي گذارد
    نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه يزد گفت: اگر ما به فرهنگ غني اسلامي و تربيت ديني خود بي توجهي كنيم، در سفره جوانان ما آنچه كه غرب تدارك ديده، جاي خواهد گرفت.