• سنگ آسیاب آبی هامانه در شهرستان اشکذر قرن‌ها می چرخد
    سنگ‌های آسیاب آبی هامانه تنها آسیاب آبی فعال شهرستان اشکذر قرن‌ها است، همچنان با آب چشمه اين روستا می‌چرخد.