• به جهت مهارت درپخت:
    قطاب یزد ثبت ملی شد
    مهارت در پخت شیرینی قطاب یزدی به شماره 1184 در لیست آثار ناملموس ملی به ثبت رسید.