• شهردار اشکذر خبر داد
    طرح جداسازی شبكه آب شرب شهری از آب فضای سبز در اشکذر
    شهردار اشکذر از اجرای طرح شبکه آب رسانی به فضای سبز معابر شهر اشکذر خبر داد.