• + تصاویر
    ثبت یک آب انبار جدید برای شهرستان اشکذر در فهرست آثار ملی کشور
    آب انبار فاطمه صغری فیروزآباد در شهرستان اشکذر، جزء آثار ملی کشور به ثبت رسید.