• آب انبار آخوند فیروزآباد مرمت وبازسازی شد
    عملیات مرمت آب انبار آخوند در فیروزآباد که در دستور کار مرمت و بازسازی اضطراری قرار گرفته بود؛ در حال حاضر به پایان رسیده است.