طیف های مختلف مردمی منطقه رستاق با حضور در راهپیمائی روز قدس انزجار خود را از آمریکا و اسرائیل غاصب اعلام کردند.