اشکذر خبر

درباره ی ما

ashkezar

مدیر مسئول و سردبیر:

علیرضا عسکری

 

 

خبرنگاران:

مصطفی خاکساری

حمید سعید منش

مهدی دهقانی اشکذری

علی جعفری کافی آباد

مصطفی دهقانی