شهرداری ابرکوه تجدید مناقصه حمل مخلوط جهت کارخانه آسفالت این شهرداری را منتشر کرد.

تجدید آگهی مناقصه عمومی

شهرداری ابرکوه در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر ابرکوه و بر اساس بودجه پیشنهادی نسبت به واگذاری امور مطابق جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای ذیصلاح و واجد الشرایط اقدام نمایند.

 

فعالیت مدت پیمان (ماه) برآورد اولیه

( ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال)
حمل مخلوط رودخانه ای از معدن شهرداری بدون بارگیری جهت کارخانه آسفالت شهرداری ابرکوه ۱۲ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

نوع تضمین شرکت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری ابرکوه

مهلت  و چگونگی دریافت اسناد مناقصه: سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

تاریخ تحویل پیشنهادها : سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

* برندگان اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

* شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۱۴۵۶

* سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

                                                                                                                            

                                                                                                                                     شهرداری ابرکوه

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/9vbch