فرماندار شهرستان یزد اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مرکز حوزه انتخابیه شهرستانهای یزد، اشکذر، زارچ وبخش ندوشن را اعلام کرد.

به گزارش اشکذر خبر، «سیدمحمدرضا مدرسی» اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان های  یزد، اشکذر، زارچ وبخش ندوشن  را اعلام کرد.

وی بیان کرد: تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای مجلس از فردا پنج شنبه سوم اسفندماه آغاز و  تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی در روز یازدهم اسفندماه ادامه خواهد داشت.

مدرسی در ادامه اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس دوازدهم  در حوزه انتخابیه شهرستانهای  یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن  را به شرح ذیل اعلام کرد؛
-۱آقای  حامد  آخوندی ابراهیم آبادی فرزند عباسعلی  کد نامزد ۱۲۸
-۲ آقای  حسینعلی  ابوئی مهریزی فرزند حسن  کد نامزد ۱۲۴
-۳ آقای  علی  ابوئی مهریزی فرزند محمدحسین  مشهور به علی ابویی کد نامزد ۱۲۵
-۴ خانم  فرزانه  ابوئی مهریزی فرزند حسن  کد نامزد ۱۲۶
-۵ آقای  رضا  اشترزاده فرزند قاسم  کد نامزد ۱۳۴
-۶ آقای  سیدعلی محمد  اعتمادالعلماء فرزند سیدصالح  کد نامزد ۱۳۵
-۷ آقای  محمدرضا  اعتمادالعلماء فرزند عباس  مشهور به اعتماد کد نامزد ۱۳۶
-۸ آقای  جلال  افشاری پور فرزند علی  مشهور به جلال کد نامزد ۱۳۷
-۹ آقای  امیر  افضل فرزند مسعود  کد نامزد ۱۳۸
-۱۰ آقای  محمدباقر  اقبالی زارچ فرزند مظاهر  کد نامزد ۱۳۹
-۱۱ آقای  فربد  بیانی فرزند جهانگیر  کد نامزد ۱۴۹
-۱۲ آقای  هادی  بیشهء فرزند حسین  کد نامزد ۱۵۱
-۱۳ آقای  عباس  پارسائیان فرزند حسن  کد نامزد ۱۵۳
-۱۴ آقای  ابوالفضل  پیمان فر فرزند ناصر  کد نامزد ۱۵۶
-۱۵ آقای  علی  تیموری فرزند محمد  کد نامزد ۱۵۸
-۱۶ آقای  محمدحسین  جعفری ندوشن فرزند محمدرضا  کد نامزد ۱۵۹
-۱۷ آقای  علی اکبر  جمالی فرزند حیدر  کد نامزد ۱۶۱
-۱۸ آقای  محمدرضا  جوکار فرزند محمد  مشهور به احمد کد نامزد ۱۶۳
-۱۹ آقای  محمدصالح  جوکار فرزند باقر  کد نامزد ۱۶۴
-۲۰ آقای  علی  حاجی جعفری فرزند محمدحسن  مشهور به جعفری کد نامزد ۱۶۵
-۲۱ آقای  حسین  حدادمحمدآبادی فرزند عبدالحسین  کد نامزد ۱۶۹
-۲۲ آقای  رضا  حدادی بیدکی فرزند حسینعلی  مشهور به ندارم کد نامزد ۱۷۱
-۲۳ خانم  معصومه  حکیمیان فرزند علیرضا  کد نامزد ۱۷۸
-۲۴ آقای  محمدرضا  خانی سانیج فرزند حسین  مشهور به خان کد نامزد ۱۷۹
-۲۵ آقای  محمدرضا  خدائی فرزند میرزاعبدالرضا  مشهور به – کد نامزد ۱۸۱
-۲۶ خانم  عذرا  خیراندیش فرزند عباسعلی  مشهور به آرزو کد نامزد ۱۸۳
-۲۷ خانم  عزیزه  درهمی فرزند صمد  مشهور به درهمی کد نامزد ۱۸۵
-۲۸ خانم  سمانه  دریائی پور فرزند محمدعلی  کد نامزد ۱۸۶
-۲۹ آقای  سیدمحمدمحسن  دعائی فرزند احمدآقا  مشهور به  کد نامزد ۱۹۱
-۳۰ آقای  امین  دهقان فرزند علی  کد نامزد ۱۹۳
-۳۱ آقای  سیدمحسن  دهقان بنادکی فرزند سیدعلی اصغر  کد نامزد ۱۹۴
-۳۲ آقای  ابوالفضل  دهقان منگابادی فرزند محمدحسن  مشهور به   کد نامزد ۱۹۵
-۳۳ خانم  اعظم  دهقانی احمدآبادی فرزند حسین  کد نامزد ۱۹۷
-۳۴ آقای  منصور  دهقانی تفتی فرزند جعفر  کد نامزد ۲۱۲
-۳۵ آقای  ابوالفضل  دهقانی سانیج فرزند محمدحسین  کد نامزد ۲۱۳
-۳۶ خانم  زهرا  دهقانی محمودآبادی فرزند محمدرضا  کد نامزد ۲۱۵
-۳۷ آقای  وحید  رادمان فرزند احمد  کد نامزد ۳۷۹
-۳۸ آقای  محسن  رادپور فرزند محمد  مشهور به ندارم کد نامزد ۲۱۶
-۳۹ خانم  سیما  راغبیان هنزائی فرزند میرزامحمدحسن  کد نامزد ۲۱۷
-۴۰ آقای  محمود  رحمانی شمسی فرزند حسین  مشهور به ندارم کد نامزد ۲۱۸
-۴۱ آقای  سعید  رشیدی فرزند محمود  کد نامزد ۲۳۱
-۴۲ آقای  احسان  رضائی فرزند محمدحسین  مشهور به احسان کد نامزد ۲۳۴
-۴۳ آقای  محمدحسین  رضائیان صباغ فرزند علی  مشهور به نیستم کد نامزد ۲۳۶
-۴۴ آقای  سیدمهدی  رضوی نیا فرزند سیدمحمد  مشهور به سید رضوی  کد نامزد ۳۸۱
-۴۵ آقای  محسن  زارع فرزند محمدعلی  مشهور به محسن کد نامزد ۲۳۹
-۴۶ آقای  محمدعلی  سالاری علی آبادی فرزند اکبر  مشهور به دکتر سالاری کد نامزد ۲۴۸
-۴۷ آقای  حمیدرضا  سرداری فرزند احمد  کد نامزد ۲۵۲
-۴۸ آقای  علیرضا  سعادتمند فرزند جلال  کد نامزد ۲۵۴
-۴۹ آقای  محمدحسین  سلمانی فرزند عباس  مشهور به  سلمانی ندوشن کد نامزد ۲۵۶
-۵۰ آقای  محمودرضا  سیف علیشاهی فرزند قاسم  مشهور به محمود کد نامزد ۲۵۸
-۵۱ آقای  سیدحامد  شاهدی فرزند سیدمحمد  مشهور به حامد کد نامزد ۲۶۱
-۵۲ آقای  محمد  شایق فرزند محمدحسین  کد نامزد ۲۶۲
-۵۳ آقای  صفرعلی  شفائی فرزند محمد  کد نامزد ۲۶۵
-۵۴ آقای  امیررضا  صادقیان فرزند عباس  کد نامزد ۲۶۹
-۵۵ آقای  ناصر  صدراابرقوئی فرزند علی  مشهور به دکتر ابرقویی کد نامزد ۲۷۲
-۵۶ آقای  حسن  صدیقی فرزند ابوالقاسم  کد نامزد ۲۷۳
-۵۷ آقای  امیرحسین  صفدرپور فرزند محمود  کد نامزد ۲۷۵
-۵۸ آقای  سیدابوالفضل  طباطبائی عقدا فرزند شهاب الدین  کد نامزد ۲۷۹
-۵۹ آقای  سعید  عاقبت خیری فرزند محمدحسن  کد نامزد ۲۸۲
-۶۰ خانم  شیما  عباسی هرفته فرزند محمد  مشهور به شیما عباسی هرفته کد نامزد ۲۸۴
-۶۱ آقای  محمدمهدی  عزیزی لاری فرزند حسین  کد نامزد ۲۸۵
-۶۲ آقای  مهدی  عسکری پور فرزند داود  کد نامزد ۲۸۷
-۶۳ خانم  مریم السادات  فخرا فرزند سیدمحمدعلی  کد نامزد ۲۹۵
-۶۴ آقای  فرزاد  فرازی فرزند محمدعلی  کد نامزد ۲۹۶
-۶۵ آقای  محمدعلی  فرقانی اله آبادی فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۹۸
-۶۶ خانم  سمیه  فلاح تفتی فرزند حکمت اله کد نامزد ۳۷۷
-۶۷ آقای  روح اله  فلاح مدواری فرزند غلام حسین  کد نامزد ۳۱۲
-۶۸ آقای  حسین  قاسم شریفی فرزند علی کد نامزد ۳۱۳
-۶۹ آقای  روح اله  قانعی فرزند محمود  کد نامزد ۳۱۴
-۷۰ آقای  محمدباقر  قطبی فرزند وضاح  کد نامزد ۳۱۵
-۷۱ خانم  وجیهه  قفائی فرزند علی اصغر  کد نامزد ۳۱۶
-۷۲ آقای  مجید  کاظم پور فرزند حسین  کد نامزد ۳۱۹
-۷۳ آقای  محمدرضا  کمال پور فرزند علی اکبر  کد نامزد ۳۲۱
-۷۴ آقای  حسین  کوثری فرزند محمد  کد نامزد ۳۲۳
-۷۵ آقای  محمدرضا  کوچک زاده فرزند محمدعلی  کد نامزد ۳۲۴
-۷۶ آقای  مسلم  لاله زاری فرزند حسین  کد نامزد ۳۲۷
-۷۷ آقای  عباس  ماندی حبیب آبادی فرزند امیرحسین  کد نامزد ۳۲۹
-۷۸ آقای  علیمحمد  متوسل فهادانی فرزند محمدکاظم  کد نامزد ۳۴۱
-۷۹ آقای  رضا  محمدی فرزند اکبر  کد نامزد ۳۴۵
-۸۰ آقای  علیرضا  محمدپور فرزند رجبعلی  کد نامزد ۳۴۳
-۸۱ آقای  علیرضا  محمودی فرزند محمدحسین  کد نامزد ۳۴۸
-۸۲ آقای  علی اصغر  مرتضائی راد فرزند یوسف  کد نامزد ۳۴۹
-۸۳ آقای  محمدرضا  مسلمان یزدی فرزند حبیب  مشهور به ندارم کد نامزد ۳۵۱
-۸۴ خانم  مینا  مسلمی کویری فرزند محمدرضا  کد نامزد ۳۵۲
-۸۵ خانم  عارفه  مسیح فرزند محمدمهدی  مشهور به مسیح کد نامزد ۳۵۳
-۸۶ آقای  کاظم  مشرف فرزند محمد  مشهور به کاظم مشرف کد نامزد ۳۵۴
-۸۷ آقای  سعید  مطهری فرزند حسن  مشهور به دکتر سعید مطهری کد نامزد ۳۵۶
-۸۸ آقای  سیدقاسم  میرحسینی فرزند سیدعباس  کد نامزد ۳۶۱
-۸۹ خانم  فرانک  مؤذن فرزند مصطفی  کد نامزد ۳۲۸
-۹۰ آقای  اصغر  نادری فرزند اکبر  کد نامزد ۳۶۲
-۹۱ آقای  محسن  نوفرد فرزند علی بمان  کد نامزد ۳۶۳
-۹۲ آقای  علی اکبر  نیک نام فرزند صادق  مشهور به مجید کد نامزد ۳۷۸
-۹۳ آقای  هادی  هاتفی مجومرد فرزند محمدرضا  مشهور به هادی کد نامزد ۳۶۵
-۹۴ آقای  حسین  هادی ندوشن فرزند رضا  کد نامزد ۳۶۷
-۹۵ آقای  جلال  هرندی مقدم فرزند ناصر  مشهور به دکتر کد نامزد ۳۷۱
-۹۶ آقای  کاظم  یاوری نسب فرزند غلامحسین  مشهور به یاوری کد نامزد ۳۷۳
-۹۷ آقای  مرتضی  یزدان پناه فرزند محمود  کد نامزد ۳۷۴
-۹۸ آقای  علی  یزدانی فرزند حسن  کد نامزد ۳۷۵
-۹۹ خانم  فاطمه  یوسفی حکیم آبادی فرزند علی  کد نامزد ۳۷۶

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/0CHXX
  • منبع خبر : ایسنا