• یادداشت/
    پایداری شهر جهانی در گرو هوشمند شدن
    بی‌شک و با وجود استاندار خوب و بومی استان یزد و با توجه به مطرح شدن حکمرانی خوب از سوی ایشان و نیز با عنایت به اینکه در حکمرانی خوب برجستگی نقش مردم و شفافیت از برجستگی ملموس است؛ میتوان امیدوار بود به اینکه پیاده‌سازی سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های مدون و پیش‌بینی شده برای رسیدن به شهر هوشمند در مسیری سهل و آسان قرار گیرد.