• در آستانه ماه محرم
  بیست و پنجمین مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد + فیلم
  بیست و پنجمین مجله تصویری به اضافه اشکذر به مرور خاطرات عاشورای سال 1375 شهر اشکذر اختصاص دارد.
  یکسال با شما سپری شد!
  مجله تصویری به اضافه اشکذر به ایستگاه نوزدهم رسید + فیلم
  مجله تصویری به اضافه اشکذر همزمان با یکسالگی خود به ایستگاه نوزدهم رسید/ در این شماره به یادآوری روزهای خاطره انگیز اشکذر پرداخته ایم.
  + فیلم
  شانزدهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد
  شانزدهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر به مصاحبه با سیدعلی اکبر رضوانی رئیس شورای شهر اشکذر اختصاص دارد.
  پانزدهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد/
  چگونه از کسب و کارهای محلی شهرستان خود حمایت کنیم!؟
  در این شماره دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری از اساتید دانشگاه به موضوع حمایت از کسب و کارهای محلی در شهرستان اشکذر می پردازد.
  + فیلم
  مجله تصویری به اضافه اشکذر به ایستگاه ششم رسید
  ششمین قسمت از مجله تصویری به اضافه اشکذر به مصاحبه با شهردار اشکذر اختصاص دارد.
  گزارش تصویری/
  گزارش تصویری از پشت صحنه مصاحبه با شهردار اشکذر در قالب مجله خبری “به اضافه اشکذر”
  مجله تصویری به اضافه اشکذر با هدف بررسی مشکلات و مسائل فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، معرفی نخبگان و ثبت تاریخ شهرستان اشکذر  هر دو هفته یکبار  از این پایگاه خبری  منتشر می شود.

  فیلم مصاحبه کامل پنجمین شماره مجله تصویری به اضافه اشکذر
  این شماره به مصاحبه کامل علی محمد دهقانی کارآفرین اشکذری که بخشی از آن را در قسمت پنجم مجله تصویری به اضافه اشکذر مشاهده کردید، اختصاص دارد.
  منتظر ارائه نقطه نظرات و سوژه های شما هستیم/
  پنجمین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد + فیلم
  پنجمین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر توسط پایگاه اطلاع رسانی اشکذر خبر منتشر شد.
  منتظر ارائه نقطه نظرات و سوژه های شما هستیم/
  مجله تصویری به اضافه اشکذر به ایستگاه سوم رسید + فیلم
  سومین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر توسط پایگاه اطلاع رسانی اشکذر خبر منتشر شد.
  + فیلم
  دومین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد
  دومین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر به ادامه مصاحبه علی اکبر کاظمی عضو سابق شورای شهر اشکذر اختصاص دارد.