• یادبود بزرگان شهرستان(1)/
    آیت الله سید مرتضی فیروزآبادی گوهری فرزانه در کویر
    آیت الله سید مرتضی حسینی فیروزآبادی از جمله عالمان مشهور معاصر است که برخی کتب خود را بر پایه کتب معتبر اهل سنت نگارش کرده است.