در ادامه اجرای قطعه گمگشته توسط مجید اخشابی در جشن گلریزان شهرستان اشکذر را مشاهده کنید.