شرکت آب و فاضلاب استان یزد آگهی مناقصه لوله گذاری شبکه آبرسانی شهرستان بافق، بازسازی شهری.توسعه و بازسازی روستایی شبکه آبرسانی مهری و لوله گذاری شبکه آبرسانی شهرستان هرات را منتشر کرد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 

شرکت آب وفاضلاب استان یزد در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل که از محل اعتبارات عمرانی تامین اعتبار شده را به روش مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.کلیه پیمانکاران واجد شرایط مندرج در اسناد ، می توانند جهت دریافت اسناد و ارایه پیشنهاد قیمت از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام فرمایند.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه ستاد( www.setadiran.ir ) موجود و شماره تماس مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ۴۱۹۳۴-۰۲۱ می باشد.

ردیف

کد مناقصه در سامانه ستاد

موضوع عملیات

برآورد اولیه

(ریال)

مدت اجرا

تضمین شرکت در مناقصه(ریال)

۱

۲۰۰۲۰۰۵۰۷۸۰۰۰۰۰۹

لوله گذاری شبکه آبرسانی شهرستان بافق ۱۴۰۲

۱۰٫۰۳۸٫۲۷۴٫۹۰۵

۱۳۰ روز

۵۰۱٫۹۱۴٫۰۰۰

۲

۲۰۰۲۰۰۵۰۷۸۰۰۰۰۱۰

بازسازی شهری.توسعه و بازسازی روستایی شبکه آبرسانی مهریز

۱۱٫۱۲۱٫۰۸۵٫۸۷۷

۱۸۰ روز

۵۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۳

۲۰۰۲۰۰۵۰۷۸۰۰۰۰۱۱

لوله گذاری شبکه آبرسانی شهرستان هرات

۱۱٫۲۰۸٫۰۲۸٫۴۲۳

۱۲۰ روز

۵۶۰٫۴۰۲٫۰۰۰

برنامه زمانبندی :

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد از ساعت ۱۴:۰۰ مورخ  ۱۰ / ۰۳ / ۱۴۰۲

مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار تا ساعت ۱۴:۰۰   مورخ ۲۱ / ۰۳ / ۱۴۰۲

آخرین مهلت ارایه پیشنهاد : ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۰۴ / ۰۴ / ۱۴۰۲

پاکت های ارزیابی کیفی در جلسه کمیته فنی و بازرگانی مربوطه بازگشایی و پس از تعیین امتیاز مناقصه گران پاکت مناقصه گرانی که حد نصاب لازم را کسب نموده اند توسط کمیسیون مناقصه ای که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۰۶ / ۰۴ / ۱۴۰۲ در محل اتاق جلسات کارفرما ، واقع در ساختمان ستاد تشکیل می گردد ،  بازگشایی خواهد شد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر شماره تلفن۳۱۶۴۳۲۲۵ -۰۳۵ اعلام می گردد.

 

 

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

سهامی خاص

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/HdQws