• برخورد قانونی با حاملان بدون مجوز سیم های برق
    آرش نواب گفت: نیرو های انتظامی با کسانی که بدون مجوز سیم های برق را حمل میکنند برخورد قانونی خواهند داشت.