• ساباط طب و تغذیه
    آداب نوشیدن آب در طب اسلامی
    آب، یکی از بهترین نوشیدنی ها بلکه بهترین و گوارا ترین نوشیدنی است. به همین خاطر در طب اسلامی به چگونه آب خوردن و زمان استفاده از آب اهمیت زیادی داده شده است.