دولت هر کجا به خدا و توان داخلی توکل کرد موفق بود/ اتکا به غرب، کشور را متوقف کرد

Archives by Month:

Archives by Subject: