علوی راد در همین رابطه افزوده است: اما نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبادله ای استان یزد در تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۱۴/۴ درصد گزارش شده که ۴ درصد از این نسبت در کل کشور بیشتر است.

این استاد دانشگاه تاکید کرده است: نکته قابل تامل از دست رفتن رتبه تقریبا مستمر اول و دوم کمترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای استان یزد و سقوط به رتبه کم سابقه هفتم کمترین در میان استان های کشور است.