اشکذر خبر

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec

گزارش اقدامات کرونائی شرکت فولاد آلیاژی ایران منتشر شد

شناسه خبر : 91247 | تاریخ انتشار : : 12 اردیبهشت 1399 - 11:44 | ارسال توسط :

به گزارش اشکذر خبر؛ شرکت فولاد آلیاژی ایران در ماهنامه داخلی خود؛ برخی از اقدامات خود را در ایام شیوع کرونا ویروس منتشر کرد. در این گزارش آمده است؛ شرکت فولاد آلیـاژی ایــران، در بــدو اطــلاع از ورود کوویــد ۱۹ به کشــورمان، ضمــن تشــکیل کارگــروه ویــژه پیشــگیری از شــیوع کرونا، تمهیــدات لازم را در جهــت […]

به گزارش اشکذر خبر؛ شرکت فولاد آلیاژی ایران در ماهنامه داخلی خود؛ برخی از اقدامات خود را در ایام شیوع کرونا ویروس منتشر کرد.

در این گزارش آمده است؛ شرکت فولاد آلیـاژی ایــران، در بــدو اطــلاع از ورود کوویــد ۱۹ به کشــورمان، ضمــن تشــکیل کارگــروه ویــژه پیشــگیری از شــیوع کرونا، تمهیــدات لازم را در جهــت تأمیــن محیــط کاری بهداشــتی و ســالم بــرای همــکاران در نظــر گرفــت و ضمــن بهــره بــردن از اطلاعــات موثــق و بــه روز در ایــن زمینــه؛ تدابیــر لازم را بــرای کنتــرل و آمــوزش های ضــروری بــکار گرفــت.

این گزارش به عمــده تریــن موضوعــات مطروحــه و اقدامــات انجــام شــده در کارگــروه مبارزه با کرونا مــی پردازد و از تشــکیل این کارگــروه در تاریــخ چهارم اسفندماه و فرایند اطـلـاع رســانی و پیشــگیری بــا نصــب بنرهــا در نقــاط مختلــف شــرکت، کانــال هــای مجــازی در اختیــار و ارســال پیــام از طریــق اس ام اس  بــه همــه همــکاران و تهیــه دســتورالعمل ضدعفونی ســرویس های ایــاب و ذهــاب و الــزام بــه ضدعفونــی هــر روزه تمامــی خودروهای عمومــی خبر میدهد.

همچنین اقــدام بــه ضدعفونــی نمــودن ســا ختما ن ها، ســرویس هــای بهداشــتی، کــف کارگاه هــا و ســطح معابــر این شــرکت بــا اســتفاده از مــواد ضــد عفونــی کننــده مــورد تائیــد کارشــناس بهداشــت حرفــه ای از عمــده تریــن موضوعــات مطروحــه و اقدامــات انجــام شــده در ایــن کارگــروه مــی باشد

لغــو کلیــه ســفرهای ســیاحتی_ زیارتــی و مأموریــت هــای غیراضطــراری، تعطیلی نمــاز جماعــت تــا اطــلاع ثانــوی، تعطیلــی رســتوران این شــرکت و اقــدام بــه بســته بنــدی بهداشــتی غــذا در ظــروف یکبــار مصــرف محافظــت شــده بــرای تمامــی کارکنــان بــا رعایــت و نظــارت بــر اجــرای دســتورالعمل های کرونایــی تهیــه دتکتورهــای انــدازه گیــری دمــای بــدن و انجــام متنــاوب و ادامــه دار عملیــات غربالگیــری وتــب ســنجی در محــل کارت زنــی تهیــه از جمله اقدامات این شرکت در زمان شیوع ویروس کرونا میباشد.

در این کارگروه و با توجه به حفظ سلامت همکاران؛ دســتورالعمل منــع مســافرت تهیه شد و همچنین محدودیــت هــای ویــژه ای در ورود افــراد مشــکوک بــه شــرکت تــا زمــان اطمینــان از سـلـامت کامــل افــراد ایجاد شد.

تهیــه بروشــورهای کاغــذی و مجــازی دربــاره راهکارهــای پیشــگیری توســط روابــط عمومی و این کارگــروه جهــت اطـلـاع رســانی مــداوم، خریــداری و نصــب پمــپ هــای اســپری مــواد ضدعفونــی کننــده بــرای ســرویس های بهداشــتی تحویــل مــواد ضدعفونــی کننــده و آموزش هــای لازم بــه  طــرح یــزد یــک مســئول الــزام بــه انجــام ســوختگیری  ًدر جایــگاه ســوخت شــرکت، صرفا توســط اپراتــور جایگاه ممنوعیــت پذیــرش میهمانان، پیمانــکاران و مشــاوران تــا پایــان تعطیـلـات نــوروز و ســپس؛ پذیــرش بــا رعایــت پروتکل هــای پیشگیرانه نیز اقداماتی در راستای مبارزه با کرونا ویروس بوده است.

 در این گزارش که توسط روابط عمومی شرکت فولاد آلیاژی ایران تهیه و تدوین شده است؛ افزایــش بــازه زمانــی ورود و خــروج مجــاز کارکنــان بــه منظــور امــکان رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی تــا پایــان اردیبهشــت مــاه جــاری، تهیــه ماســک و دســتکش یکبــار مصــرف بــرای پرســنل رســتوران، آبدارخانــه هــا و اورژانــس در مرحلــه اول و تهیــه ماســک و در نظــر گرفتــن مســائل ایمنــی و مراقبتــی لازم در صــورت ابتـلـای پرســنل بــه بیماری هــای بــا علائــم ســرماخوردگی و آنفلوآنــزا  اطلــاع رســانی مشــخصات و توصیه هــای ایمنــی مربــوط بــه مــواد ضدعفونــی کننــده مختلــف، قرنطینه سالنامه های خریداری شده از سوی این شرکت به مدت ۳ هفته و همچنیــن ضــد عفونــی روزانــه دفاتــر صنعتــی و پرســنلی، رختکــن هــا، ســرویس های بهداشــتی و ســرویس های ایــاب و ذهاب را نیز میتوان به اقدامات این شرکت در ایام کرونائی اضافه نمود.

خاطر نشان میگردد؛ در راســتای انجام مســئولیت های اجتماعــی و پشــتیبانی از کادر درمــان و مدافعــان سـلـامت اســتان یزد اهــدای اقـلـام و تجهیــزات پزشــکی شــامل پمپ هــای پیشــگیری از ترومبــوز و آمبولــی، دســتگاه تســت تنفســی اوره، پالــس اکســی مترهــای دیجیتــال، تشــک مــواج، ســرنگ پمــپ،  کپســول اکســیژن، ماســک ان ۹۵ و مقادیــر متنابهــی محلــول ضدعفونــی ســطوح و اکســیژن مایــع بــه بیمارســتان های شــهید صدوقی (ره)، شــهدای کارگــر و امــام جعفــر صــادق (ع)  اهدا شد.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/PlArz

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تکمیل کنید *

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec