ژان کلودفرر در کتاب خود با بررسی اسناد معـتبر کوشیده است جنبه باطنی نازیسم را بر شکافد و نشان دهد که این فتنه تنهـا یک درام اجتماعی و سیاسی در یک دوران تاریخی معین نیست؛ بلکـه محشر کبرایی است که از ژرفای روح مردمی عاطفی و سنت پرست می‌جوشد.

به گزارش اشکذر خبر؛ به گمان نویسنده کتاب سالکان ظلمات نهانکاران و رازمندان ژرمنی بوده‌اند کـه پیام روایات زمان فرسوده و اسطوره‌های قوم را در گوش رهـبران ناسیونالیسم سوسیالیسم فرو خوانده‌اند و از گـروهی سیاست پیشه، قماش تازه‌ای از عارفان پرداخته‌اند تا تمدن ظلمات را بازسازی کنند.

نازی‌ها همچون همه قدرتمندان خرد و کلان تاریخ, در اندیشه آن بوده‌اند کـه برای به کرسی نشاندن اندیشه‌های نابخردانه و دوزخی خود عالمی دیگر بسازند و از نو آدمی.

فهرست برخی از فصول این کتاب عبارت است از دیباچه‌ای بر محشر کبرای عصر ما، نهانخانه و روحیه جادوگرا، اختیار یک اسطوره، شالوده‌های معنوی ناسیونالیسم سوسیالیسم، کیهان پردازی‌های دلهره‌آور نازی‌ها، آلافرد روزنبرگ و اسطوره قرن بیستم، فلسفه و اسطوره، ناسیونالیسم سوسیالیسم یک ایدئولوژی جادویی، نظام سیاه و سرانش، آدولف هیتلر و نیروهای نهانی، الفبا و دستگاه‌های جادویی و….

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/qpFRB