مراسم تعزیه خوانی حسینه سفید اشکذر در تاریخ ۲۵ ماه محرم برگزار شد