شرکت آب منطقه ای یزد فراخوان مناقصه عمومی خرید 60تن زغال کک پترولیوم 95درصد را منتشر کرد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله  ای

 

  شرکت آب منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه عمومی و یک مرحله ای” خرید ۶۰تن زغال کک پترولیوم ۹۵درصد” را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

اطلاعات فراخوان :

تضمین شرکت در مناقصه : ۱٫۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شماره فراخوان در سامانه ستاد : ۲۰۰۲۰۰۱۰۷۴۰۰۰۰۰۶

تاریخ انتشار در سامانه : روز یکشنبه تاریخ۱۵/۰۵/۱۴۰۲

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  از سایت : ساعت ۱۶روز پنجشنبه  تاریخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۶ روز یکشنبه تاریخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰ روز دوشنبه  تاریخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۲

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس یزد، بلواردانشجو، مجتمع ادارات، شرکت آب منطقه ای یزد، دبیرخانه مدیریت حراست، تلفن ۳۸۲۵۸۰۲۰-۰۳۵

اطلاعات تماس سامانه ستاد: مرکز تماس۴۱۹۳۴-۰۲۱                                                                                             

مدیریت  قراردادهای شرکت

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/gyBO2