زمانی جانور آدمی خوار به اشکذر آمده بود که بچه ها را می خورد زن ها همیشه بایستی مواظب بچه هایشان باشند مخصوصا در تابستان بچه ها را می گذاشتند وسط، دورشان می خوابیدند

به گزارش اشکذرخبر روز۱۷ فروردین یک سگ هار باعث صدمه دیدن چند نفر و وحشت تعدادی در اشکذر شد، بد نیست بدانید حدود سال ۱۳۲۰ در اشکذر جانور آدم خوارپیدا شد که موجب ترس و وحشت مردم شد بطوری که قدیمی ها سالها از آن روزهای ترسناکی که آن جانور در اشکذر سرگردان بود صحبت می کردند.

سیدحسین علوی نسب مشهور به آقاحسین در گفتگو با نشریه آوای اشکذر آن روزها را این گونه توصیف کرده است: «یک زمان جانور آدمی خوار آمده بود که بچه ها را می خورد زن ها همیشه بایستی مواظب بچه هایشان باشند مخصوصا در تابستان بچه ها را می گذاشتند وسط، دورشان می خوابیدند پسر خواهر من دو سال داشت که جانور آدمی خوار شکمش را خورد و بچه مرد چند تا بچه را کامل خورده بود و تعدادی هم ناقص کرده بود بچه را در ماس دون هم می گذاشتند من جانور آدمی خوار را خوب و کامل دیدم یک شب مادرم به خانه یکی از خواهرهایم به نام بی بی صغری رفته بود و من و یک خواهر دیگربه نام بی بی سکینه در خانه در اتاق بودیم مادرم که بیرون رفته بود چفت در را بسته بود ولی جانور آدمی خوار که آمد خود را به در زد چفت در باز شد و آمد توی اتاق ، من و خواهرم خیلی ترسیده و وحشت زده شدیم لحاف مان پهن بود می رفتیم زیر لحاف ولی جانور آدمی خوار لحاف را از روی ما می کشید و از اتاق بیرون می رفت دوباره ما می رفتیم زیر لحاف دوباره می آمد توی اتاق لحاف ما را می کشید مادرم نان را در گنجینه مطبخ گذاشته بود جانور رفته بود بیرون، دیوار گنجینه مطبخ خراب کرده نان خورده بود و رفته بود دستهایش از پاهایش کوتاهتر بود»

کشتن حیوانی باعنوان جانور آدم خوار در اطراف یزد-منبع:یزدکهن؛ آقای نقاشی  (احتمالا همان جانور آدم خوار در اشکذر می باشد)

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/7Mfp0