کارگاه آموزشی آسیب های فضای مجازی به میزبانی شرکت تعاونی قطعه سازان بشارت اشکذر برگزار شدÀB­U@