میز ارتباطات مردمی دستگاه های عضو شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد در اشکذر برگزار می شودÿÃh%ÿ