شهرداری ابرکوه، آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی مورد نیاز در قسمت های اداری، عمرانی، نگهبانی را منتشر کرد.

  شماره مناقصه ۲۰۰۲۰۵۰۲۰۵۰۰۰۰۰۹

شهرداری ابرکوه در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره  شورای محترم اسلامی شهر ابرکوه و بر اساس بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ نسبت به واگذاری امور مطابق جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای ذیصلاح و واجد الشرایط اقدام نمایند.

فعالیت

مدت پیمان (ماه)

برآورد اولیه

( ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال)

تامین نیروی انسانی مورد نیاز در قسمت های اداری، عمرانی، نگهبانی و …

۱۲

۶۶٫۸۶۱٫۴۱۷٫۰۱۹

۳٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

نوع تضمین شرکت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری ابرکوه

مهلت  و چگونگی دریافت اسناد مناقصه: سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

تاریخ تحویل پیشنهادها : سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

تاریخ گشایش پاکت ها: سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

* برندگان اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

* شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴۰۲۱-

* سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

                                                                                                                            

                                                                                                                                                             شهرداری ابرکوه

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/8RA37