رییس اداره اشتغال اتباع خارجی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اشکذر از دفتر خدمات اتباع خارجی اشکذر بازدید کردند.

به گزارش اشکذر خبر، رییس اداره اشتغال اتباع خارجی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اشکذر از دفتر خدمات اتباع خارجی اشکذر بازدید کردند.

در این بازدید مواردی در خصوص چگونگی صدور کارت کار و ساماندهی اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز با مدیر دفتر خدمات اتباع خارجی شهرستان در میان گذاشته شد.

همچنین صدور کارت بر اساس ۵۶ رشته شغلی مصوب انجام گیرد؛ داشتن اطلاعات کافی از اتباع از ضروریات برای برنامه ریزی می باشد.

به منظورانجام هرچه بهتر اقدامات لازم در خصوص ساماندهی اتباع در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های اجرائی همکاری مستمر دفتر خدمات اتباع خارجی با اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/EQYd6