شهرداری ابرکوه در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر ابرکوه و بر اساس بودجه پیشنهادی نسبت به واگذاری امور مطابق جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای ذیصلاح و واجد الشرایط اقدام نمایند.

شهرداری ابرکوه در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر ابرکوه و بر اساس بودجه پیشنهادی نسبت به واگذاری امور مطابق جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای ذیصلاح و واجد الشرایط اقدام نمایند.

فعالیت

مدت پیمان (ماه)

برآورد اولیه

( ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال)

تهیه مصالح و نصب سنگ جدول  و اجرای کانیوو

۱۲

۳۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تهیه مصالح و اجرای موزاییک

۱۲

۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نوع تضمین شرکت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری ابرکوه

مهلت  و چگونگی دریافت اسناد مناقصه: سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

تاریخ تحویل پیشنهادها : سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

* برندگان اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

* شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۱۴۵۶

* سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

                                                                                                                            

                                                                                                                                     شهرداری ابرکوه

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/T0Bii