آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ساخت و تکمیل فرهنگسرای اندیشه در شهرحمیدیا منتشر شد. 

به گزارش اشکذر خبر؛ آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ساخت و تکمیل فرهنگسرای اندیشه در شهرحمیدیا منتشر شد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

شهرداری حمیدیا در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) ساخت و تکمیل فرهنگسرای اندیشه در شهرحمیدیا را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد .

۱-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۲ می باشد.

۲-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۱۴:۱۵ روز چهارشنبه تاریخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۲

۳-آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت ۱۴:۱۵ روز شنبه تاریخ  ۱۳/۰۳/۱۴۰۲

۴-زمان بازگشایی پاکتهای ارزیابی : ساعت ۱۳:۳۰ روز چهار شنبه  تاریخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۲

۵- زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد : ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه تاریخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲

۶-برآورد اولیه : مبلغ ۱۶۶٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بر اساس فهرست بهاء رشته ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی سال۱۴۰۲

۷-  شرایط پیمانکاران متقاضی :

۷-۱- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۸٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۷-۲- دارا بودن رشته مناسب با موضوع پروژه (حداقل پایه ۴ رشته ابنیه) .  

۸- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

۹ نفرات اول، دوم و سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

۱۰- ارائه پاکت الف در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری حمیدیا  نیز الزامی است .

۱۱- اطلاعات تماس شهرداری حمیدیا جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکتها :

  آدرس: یزد ،حمیدیا ، بلوار شهید دشتی، خیابان شهید نصرا… جعفری ، شهرداری حمیدیا تلفن ۳۸۲۲۲۲۸۳-۰۳۵

۱۲- متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای   الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

۱۳- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/MA9zj