شركت توزيع نيروي برق استان يزد آگهي مناقصه عمومي خرید کلید اتوماتیک هوشمند موتور دار را منتشر کرد.

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای)

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد کالاهای  مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از  تامین کنندگان واجد شرایط خریداری  نماید . لذا متقاضیان شرکت در مناقصه  می توانند از تاریخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۲  لغایت ۰۵/۰۹/۱۴۰۲ .از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و  پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه را به دبیر خانه این شرکت تحویل نمایند .ضمناً به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء‌ مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتیب اثر داده نخواهد شد .

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد :          ۲۰۰۲۰۰۵۰۶۶۰۰۰۱۱۰
ردیف شماره مناقصه شرح مناقصه مقدار دستگاه تضمین شرکت در مناقصه نوع ضمانتنامه زمان تحویل

پاکتها

زمان  بازگشائی

پاکت ارزیابی کیفی

۱ ۱۸۳/۱۴۰۲ کلید اتوماتیک موتور دار هوشمند ۲۵۰ آمپر ۴۰ ۲٫۹۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱-ضمانتنامه بانکی

۲- از محل مطالبات

۳-فیش نقدی

ساعت ۱۴ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ ساعت

۱۰:۳۰ صبح

۱۸/۰۸/۱۴۰۲
کلید اتوماتیک موتور دار هوشمند  ۴۰۰ آمپر ۷۰
کلید اتوماتیک موتور دار هوشمند  ۶۳۰ آمپر ۱۶۰
  • هزینه درج آگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
  • به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد و یا در سامانه ستاد بارگذاری نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : ۳۶۲۴۸۹۸۹-۰۳۵ و ۳۶۲۴۳۱۱۱-۰۳۵ امور تدارکات تماس حاصل نمایند .                                                                                        

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/8Wdvc