اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان یزد، آگهي مناقصات عمومي یک مرحله ای شماره4/1402 را منتشر کرد.

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای شماره۴/۱۴۰۲

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان یزد در نظر دارد مناقصه پروژه­های ذیل را از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید:

 

ردیف نام پروژه مدت برآورد اولیه (ریال) مبلغ  تضمین (ریال)  

ارزیابی کیفی

۱ روکش آسفالت راه دسترسی ایستگاه راه آهن شهرستان اشکذر(تجدید مناقصه) ۳ ۱۹٫۴۹۴٫۰۱۱٫۲۱۶ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰    ندارد
۲ خرید علائم افقی و تجهیزات ایمنی ۱ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
  • نحوه دریافت اسناد : صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی setadiran.ir
  • زمان دریافت اسناد : از ساعت ۰۸:۰۰صبح تاریخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲ لغایت ساعت۱۹:۰۰ تاریخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۲
  • گواهی صلاحیت مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه:
  • برای مورد شماره ۱  ارائه گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی با رشته و پایه مرتبط و  گواهی HSE (سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست) از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.
  • برای مورد شماره ۲ ارائه گواهی صلاحیت در رشته مرتبط از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی یا مجوز وزارت صنعت ، معدن و تجارت الزامی می باشد.

نوع ضمانتنامه: ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق با آئین نامه تضمین معاملات دولتی

  • مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد:

برای موارد شماره ۱ و۲ ساعت ۱۷:۰۰ تاریخ ۲۵/۰۸/ ۱۴۰۲

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه:

برای موارد شماره ۱ و۲ ساعت۰۸:۰۰ صبح تاریخ ۲۷/۰۸/ ۱۴۰۲ ، سالن جلسات اداره کل

  • حضوریک نفر نماینده با معرفی کتبی از طرف شرکت ، در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است.(آگهی در دو نوبت ، در روزنامه چاپ خواهد شد)
لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/gIt8d