اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان يزد آگهي مناقصات عمومي یک مرحله ای شماره 6 /1402 را منتشر کرد.

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای شماره ۶ /۱۴۰۲

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان یزد در نظر دارد مناقصه پروژه­های ذیل را از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید:

 

ردیف نام پروژه مدت برآورد اولیه (ریال) مبلغ  تضمین (ریال)  

ارزیابی کیفی

۱ تهیه و نصب حفاظ بتنی مفصلی در سطح استان(با اولویت محور یزد- سورمق) ۶ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰    ندارد
۲ تهیه و نصب حفاظ بتنی مفصلی در سطح استان(با اولویت محور شمش- نوگنبد( ۶ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ ایمن سازی محورها با علائم و تجهیزات ایمنی ۶ ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ خرید تابلو، علائم و تجهیزات ایمنی ۲ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ بهسازی و روکش آسفالت محور حاجی آباد شهرستان اشکذر ۵ ۴۰٫۷۱۸٫۹۵۵٫۳۹۷ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
  • نحوه دریافت اسناد : صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی setadiran.ir
  • زمان دریافت اسناد : از ساعت ۰۸:۰۰صبح تاریخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۲ لغایت ساعت۱۹:۰۰ تاریخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۲
  • گواهی صلاحیت مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه:
  • برای موارد شماره ۱تا۲  شرکت تولیدی بلوک های مفصلی باشد یا تفاهم نامه بین شرکت پیشنهاد دهنده و شرکت تولیدی بلوک های مفصلی ارائه شود و این تفاهم نامه باید در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد . ضمنا شرکت های تولیدی شرکت کننده در مناقصه یا شرکت هایی که با پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه تفاهم نامه امضا می کنند باید دارای گواهینامه فنی حفاظ های بتنی بلوک مفصلی از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی باشند همچنین تولیدکنندگانی که دارای مجوز واحد تولیدی از وزارت صمت یا سایر دستگاه های ذی ربط می باشند مشروط به تشکیل پرونده در مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی اجازه شرکت در مناقصات را دارند که در صورت برنده شدن در مناقصه و ابلاغ مراتب به ایشان طی یک فاصله زمانی حداکثر ۲ ماهه ملزم به دریافت گواهینامه فنی یا نامه تایید از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی و ارائه آن به اداره کل باشند .
  • برای موارد شماره ۳تا۴ ارائه تاییدیه اداره کل ایمنی وحریم راهها یا ارائه گواهی صلاحیت در رشته راه و باند فرودگاه از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی یا مجوز وزارت صنعت ، معدن و تجارت الزامی می باشد.
  • برای مورد شماره ۵  ارائه گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی با رشته و پایه مرتبط و  گواهی HSE (سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست) از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.

نوع ضمانتنامه: ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق با آئین نامه تضمین معاملات دولتی

  • مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد:

برای موارد شماره ۱ تا ۵  ساعت ۱۷:۰۰ تاریخ۱۴/۰۹/ ۱۴۰۲

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه:

برای موارد شماره ۱ تا ۵ ساعت۰۸:۰۰ صبح تاریخ ۱۵/۰۹/ ۱۴۰۲سالن جلسات اداره کل

  • حضوریک نفر نماینده با معرفی کتبی از طرف شرکت ، در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است.(آگهی در دو نوبت ، در روزنامه چاپ خواهد شد).
لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/7Uv2J