در ادامه اجرای قطعه بنده نواز توسط مجید اخشابی در جشن گلریزان شهرستان اشکذر را مشاهده کنید.