شرکت توزیع نیروی برق استان یزد آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای ) در حوزه عمل مدیریت برق شهرستان اردکان را منتشر کرد.

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای )

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد اجرا ی پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان شرکت در مناقصه توانند از تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۲ لغایت ۳۱/۰۳/۱۴۰۲ از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر شده در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری  نمایند و ضمنا پاکتهای الف و ارزیابی کیفی مناقصه را به دبیرخانه این شرکت تحویل نمایند .ضمناً به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء‌ مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتیب اثر داده نخواهد شد . کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۰۲۰۰۵۰۶۶۰۰۰۰۴۰

ردیف

شماره مناقصه

شرح مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه (ریال )

نوع ضمانتنامه

زمان تحویل

پاکتها

زمان  بازگشائی

پاکتها

۱

۱۳۴/۱۴۰۲

انجام فعالیتهای

توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی

( فاز یک بخشهای اردکان و عقدا)

در حوزه عمل

مدیریت برق شهرستان اردکان

۱۴۰۲

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱- ضمانت نامه بانکی

۲-فیش واریز وجه نقد

۳- مطالبات.

ساعت ۱۴

مورخ

 ۱۰/۰۴/۱۴۰۲

ساعت ۱۰:۳۰

مورخ

 ۱۳/۰۴/۱۴۰۲

۱- مدت اجرا : شش ماه

۲- هزینه درج آگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.

۳- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : ۳۶۲۴۸۹۸۹-۰۳۵ امور تدارکات و  ۳۶۲۴۳۱۱۱ -۰۳۵ امور مهندسی و نظارت  تماس حاصل نمایند .                                                                                                              

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/92q5u