آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری حمیدیا در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب  پل عابر پیاده قوسی  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری حمیدیا در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب  پل عابر پیاده قوسی  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد .

۱-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۲ می باشد.

۲-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۱۴:۱۵ روز سه شنبه تاریخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۲

۳-آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت ۱۴:۱۵ روز شنبه تاریخ  ۱۳/۰۳/۱۴۰۲

۴-زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد : ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه  تاریخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۲

۵-برآورد اولیه : مبلغ ۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بر اساس فهرست بهاء رشته ابنیه سال۱۴۰۲ .

۶-  شرایط پیمانکاران متقاضی :

۶-۱- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال .

۶-۲- دارا بودن رشته مناسب با موضوع پروژه (حداقل پایه ۵ رشته ابنیه با داشتن رزومه احداث سازه های فلزی ) .  

۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

۸ نفرات اول، دوم و سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

۹- ارائه پاکت الف در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری حمیدیا  نیز الزامی است .

۱۰- اطلاعات تماس شهرداری حمیدیا جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکتها :

  آدرس: یزد ،حمیدیا ، بلوار شهید دشتی، خیابان شهید نصرا… جعفری ، شهرداری حمیدیا تلفن ۳۸۲۲۲۲۸۳-۰۳۵

۱۱- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۱۴۵۶

۱۲- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 

شهرداری حمیدیا

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/UR9El