شركت توزيع نيروي برق استان يزد آگهي مزايده عمومي برای فروش اجناس اسقاطی را منتشر کرد.

آگهی مزایده عمومی ۳/۶۰۳/۱۸۱/۱۴۰۲

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

 

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی اجناس اسقاط خود بشرح زیر بفروش رساند . لذا متقاضیان شرکت در مزایده  می توانند از تاریخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۲  لغایت ۱۳/۰۶/۱۴۰۲  از  طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و  پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مزایده ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و پاکت الف (ضمانت شرکت در مزایده) ظرف ساعت و تاریخ تعیین شده در اسناد مزایده   به دبیرخانه  این شرکت تحویل نمایند .ضمناً به پیشنهادهای فاقدامضاء‌ ، مشروط ، مخدوش ، یا اینکه بعد از انقضاء‌مدت تحویل واصل شود مطلقاً  ترتیب اثر داده نخواهد شد .  هزینه درج آگهی مزایده ، کلیه کسورات قانونی ، بارگیری ،حمل و توزین و پاک سازی  محوطه مربوطه  به عهده برنده مزایده می باشد .

شماره فراخوان مزایده در سامانه ستاد :  ۱۰۰۲۰۰۵۰۶۶۰۰۰۰۰۳
گروه

 

کالا مقدار (کیلوگرم) تضمین شرکت در مزایده نوع سپرده * زمان تحویل پاکتها زمان  بازگشائی پاکت
۱ انواع آهن آلات اسقاطی ۴۸۰۰۰ ۵۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱-ضمانتنامه بانکی

۲-مطالبات تائید شده

۳- فیش نقدی

 

ساعت ۱۵ ۲۷/۰۶/۱۴۰۲ ساعت

۱۰:۳۰

 

۲۸/۰۶/۱۴۰۲
۲ انواع ترانس لاکپشتی اسقاطی ۱۳۰۰۰ ۱٫۷۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ انواع سیم آلومینیوم اسقاطی ۲۹۰۰۰ ۱٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ انواع کابل آلومینیوم اسقاطی ۱۳۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ انواع کابل مسی اسقاطی ۳۳۰۰۰ ۲٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶ انواع سیم مسی اسقاطی ۲۰۰۰۰ ۳٫۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

*به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر در جدول فوق ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

  • هزینه درج آگهی مزایده و کسورات قانونی به عهده برنده مزایده میباشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .
  • داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : ۳۶۲۴۸۹۸۹-۰۳۵ امور تدارکات تماس حاصل نمایند       

 

                   روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/bHDYr