شركت توزيع نيروي برق استان يزد آگهي تجدید مناقصه عمومي (دو مرحله اي) خرید کات اوت فیوز 33 کیلوولت پلیمری را منتشر کرد.

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد کالاهای  مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی از  تامین کنندگان دارای تائیدیه از شرکت توانیر و واجد شرایط خریداری  نماید .

لذا متقاضیان شرکت در مناقصه  می توانند از تاریخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۲  لغایت ۲۵/۰۴/۱۴۰۲ .از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و  پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه را به دبیر خانه این شرکت تحویل نمایند .

ضمناً به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء‌ مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتیب اثر داده نخواهد شد .

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد :             ۲۰۰۲۰۰۵۰۶۶۰۰۰۰۴۷
ردیف شماره مناقصه شرح مناقصه مقدار تضمین شرکت در مناقصه نوع ضمانتنامه زمان تحویل

پاکتها

زمان  بازگشائی

پاکت ارزیابی کیفی

۱ ۱۲۸-۲/۱۴۰۲ کات اوت فیوز پلیمری جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت ۱۳۰۰ ۳٫۶۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱-ضمانتنامه بانکی

۲- از محل مطالبات

۳-فیش نقدی

ساعت ۱۴ ۰۷/۰۵/۱۴۰۲ ساعت

۱۰:۳۰ صبح

۰۸/۰۵/۱۴۰۲
  • هزینه درج آگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
  • به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد و یا در سامانه ستاد بارگذاری نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : ۳۶۲۴۸۹۸۹-۰۳۵ و ۳۶۲۴۳۱۱۱-۰۳۵ امور تدارکات تماس حاصل نمایند .                                       

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/6kTkL