شركت توزيع نيروي برق استان يزدآگهي تجدید مناقصه برای انجام فعالیت های توسعه و احداث در حوزه امور برق دو را منتشر کرد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای )

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۲ لغایت ۰۹/۰۷/۱۴۰۲ از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری  نمایند و ضمنا پاکتهای الف و ارزیابی کیفی مناقصه را به دبیرخانه این شرکت تحویل نمایند . ضمناً به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء‌ مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتیب اثر داده نخواهد شد . کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

 

شماره فراخوان تجدید مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۰۲۰۰۵۰۶۶۰۰۰۰۸۸
ردیف شماره مناقصه شرح مناقصه تضمین شرکت در مناقصه (ریال ) نوع ضمانتنامه زمان تحویل

پاکتها

زمان  بازگشائی

پاکتهای ارزیابی کیفی

۱ ۲/۱۶۲/۱۴۰۲ انجام فعالیت های توسعه و احداث

 (احداث شبکه پوششی فشارضعیف

 شهری و روستایی)

در حوزه عمل مدیریت توزیع امور برق دو شهرستان یزد

۱۴۰۲

۱٫۸۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱- ضمانت نامه بانکی

۲-فیش  واریز وجه نقد

۳- مطالبات.

 

ساعت ۱۵

مورخ

۱۸/۰۷/۱۴۰۲

ساعت ۱۰:۳۰

مورخ

۲۲/۰۷/۱۴۰۲

 

۱- مدت اجرا : چهار ماه

۲– هزینه درج آگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد .

۳- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : ۳۶۲۴۸۹۸۹-۰۳۵ امور تدارکات و ۳۶۲۴۳۱۱۱ امور مهندسی و نظارت  تماس حاصل نمایند .

 

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/zNyRe