آگهي تجدید مناقصه عمومي شركت توزيع نيروي برق استان يزد برای انجام فعالیت های تعویض سیم با کابل خودنگهدار و ساماندهی شبکه بافت تاریخی (کلید در دست) متشر شد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای )

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۲ لغایت ۰۳/۰۸/۱۴۰۲ از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری  نمایند و ضمنا پاکتهای الف و ارزیابی کیفی مناقصه را به دبیرخانه این شرکت تحویل نمایند . ضمناً به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء‌ مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتیب اثر داده نخواهد شد . کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

 

شماره فراخوان تجدید مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۰۲۰۰۵۰۶۶۰۰۰۱۰۲
ردیف شماره مناقصه شرح مناقصه تضمین شرکت در مناقصه (ریال ) نوع ضمانتنامه زمان تحویل

پاکتها

زمان  بازگشائی

پاکتهای ارزیابی کیفی

۱ ۲/۱۶۳/۱۴۰۲ انجام فعالیت های تعویض سیم با کابل خودنگهدار و ساماندهی شبکه بافت تاریخی (کلید در دست)

در حوزه عمل مدیریت امور برق دو

۱۴۰۲

۴٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱- ضمانت نامه بانکی

۲-فیش  واریز وجه نقد

۳- مطالبات.

 

ساعت ۱۵

مورخ

۱۳/۰۸/۱۴۰۲

ساعت ۱۰:۳۰

مورخ

۱۶/۰۸/۱۴۰۲

 

۱- مدت اجرا : شش ماه

۲– هزینه درج آگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد .

۳- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : ۳۶۲۴۸۹۸۹-۰۳۵ امور تدارکات و ۳۶۲۴۳۱۱۱ امور مهندسی و نظارت  تماس حاصل نمایند .

 

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/dT4Xx