شهرداری ابرکوه آگهی تجدید مزایده عمومی فروش املاک را منتشر کرد.

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش املاک شهرداری ابرکوه به شماره ۲۰۰۲۰۵۰۲۰۵۰۰۰۰۰۴

شهرداری ابرکوه در نظر دارد دو  قطعه زمین از املاک خود در شهر ابرکوه واقع در بلوار امام خمینی (ره) را از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir) با شماره مزایده ۲۰۰۲۰۵۰۲۰۵۰۰۰۰۰۴ به صورت الکترونیکی و به شرح و شرایط زیر به فروش برساند.

مهلت دریافت  اسناد: تا مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۲                                  زمان بازگشایی: مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۲

ردیف شماره مال پلاک ثبتی/بخش ۴۴ کاربری مساحت مترمربع نرخ پایه به ریال

 

۱ ۲۱۰۲۰۵۰۲۰۵۰۰۰۰۰۵ ۴۴۶۲ مسکونی ۲۶۹ ۲۹٫۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۲ ۲۱۰۲۰۵۰۲۰۵۰۰۰۰۰۶ ۴۴۶۲ مسکونی ۲۹۸٫۴۰ ۲۹٫۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شرایط عمومی و تو ضیحات بر گزاری مزایده:

  • برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدرکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده مزایده از این طریق امکان پذیر می باشد.
  • اطلاعات املاک در جدول فوق قابل رویت می باشد.
  • شرکت در مزایده برای هر قطعه بصورت جداگانه از طریق شماره مال میسر می باشد.
  • کلیه کسورات قانونی اعم از مالیات ، عوارض و هزینه انتقال سند بر عهده خریدار می باشد.
  • سپرده(ودیعه) نفرات اول، دوم و سوم مزایده درصورت دعوت و عدم انعقاد قرارداد با شهرداری به ترنیب ضبط خواهد شد.
  • ودیعه شرکت در مزایده پس از انعقاد قرارداد و واریز کل مبلغ قرارداد توسط برنده آزاد و به ایشان مسترد خواهد شد.
  • بدیهی است پیشنهادات فاقد تضمین (ودیعه)مردود بوده و قابل قبول نمی باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار می باشد.

 

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/Eg7rt