بچه‌ها گفتند «تیفون ، تیفون» من فهمیدم در اشکذر به جای «توفان» می‌گویند «تیفون»

اشکذرخبر؛ سال اولی که من معلم اشکذر شده بودم یک روز عصر سر کلاس بودم یک وقت دیدیم کلاس انگار کمی تاریک شد نگاه بیرون کردم دیدم باد و خاک عجیبی ازیک‌ طرف آسمان به هوا برخاسته و دارد جلو می‌آید من از دیدن بادی که این‌همه خاک با خود به هوا برده بود تعجب کردم در شهر بابک هم باد و توفان شدید می‌آمد ولی مثل آن باد و خاک که داشت همه‌ جا را تاریک می‌کرد ندیده بودم بچه‌ها گفتند «تیفون ، تیفون» من فهمیدم در اشکذر به جای «توفان» می‌گویند «تیفون» و از این‌ که دیدم بچه‌ها ترس و وحشتی ندارند فهمیدیم این پدیده در اشکذر عادی است و بچه‌ها با آن آشنا هستند.( آقا ضیاء احمدی در مصاحبه با شماره ۸۸ ماهنامه آوای اشکذر)

«آقا ضیاء احمدی»از اهالی شهربابک کرمان  سال ۱۳۴۲  شمسی مدیر دبستان «خانقاهی اشکذر» بود و سپس معلم دبیرستان «نوبنیاد اشکذر» شد.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/DftQs