• کد خبر: 25270
   منتشر کننده: سعید دهقانی اشکذری
    تاریخ انتشار: دوشنبه 15 مهر 1392 - 22:32
  در هفته نیروی انتظامی صورت گرفت:
  به مناسبت هفته نیروی انتظامی دانش آموزان و دانشجویان اشکذری با مواد مخدر و پیامدهای سوء استفاده از آن آشنا شدند.

  به گزارش اشکذر نیوز، به مناسبت هفته نیروی انتظامی دانش آموزان و دانشجویان اشکذری با مواد مخدر و پیامدهای سوء استفاده از آن آشنا شدند.

  در جلسه  آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ازاﻋﺘﯿﺎد که ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در دانشگاه علم و هنر اشکذر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ، دانشجویان این دانشگاه با معضلات استفاده از مواد مخدر آشنا شدند.

  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اشکذر دراﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ: اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻌﻀﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری داﻣﻨﮕﯿﺮ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

  وی در ﺟﻤﻊ دانشجویان علم و هنر اشکذر ﮔﻔﺖ: ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی اﻣﺮوز ﻣﺎ را آوﯾﺰه ﮔﻮش ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﺮداﯾﯽ بهتر و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑﺎب و اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

  وی ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ: ﺣﺸﯿﺶ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎده ﻣﺨﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رواج دارد.

  این ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر بیان داشت: ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ و وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﭘﺎﯾﭗ اﺳﺖ.

  حسن زاده کارشناس دیگر نیروی انتظامی نیز در جمع دانش آموزان مدرسه راهنمایی آیت الله خاتمی اشکذر حضور یافت و به تشریح و معرفی انواع اسلحه مورد استفاده نیروی انتظامی در درگیری ها و برخورد با مجرمین پرداخت.

  *نسیم صادق*

  لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/fCbnP

 • Telegram
 • ارسال نظر :

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  تکمیل کنید *